slide 1

Polska Doktryna Gospodarcza - analiza SWOT

Roman Klimczyk włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

SWOT plChcieli byśmy aby po konferencji pozostała baza argumentów. To ma stanowić bazę do naszych późniejszych prac i działań, oraz stanowić siłę argumentów do dalszych dyskusji i prac oraz stanowić źródło inspiracji przy podejmowaniu działań legistracyjnych. Zachęcamy wszystkich aby wypowiedzieli się w tej tematyce korzystając z mechanizmów ustalania stanowiska uzgodnionego opartego na analizie SWOT. Daje to możliwość obiektywnej oceny poszczególnych cech tego programu, aby ocenić jego dobre i złe strony, zagrożenia i szanse jakie tworzy. Prosimy uczestników komentarzy i wypowiedzi o merytoryczne podejście i obiektywną ocenę za i przeciw. Podsumowanie wpływających ocen i komentarzy będziemy starali się zamieszczać na naszej stronie w treści tego artykułu.

 

 

 I Architektura monetarna – wariant z rynkową regulacją kreacji pieniądza w oparciu o Nowoczesną Teorię Pieniądza (MMT)

 

 1. Strategia kotwiczenia waluty zostaje niezmieniona (cel inflacyjny).
 2. Instrumenty polityki pieniężnej zostają lekko zmodyfikowane. Rada Polityki Pieniężnej wy­znacza wielkość stóp procentowych dla pożyczek i wysokość prowizji dla banków komer­cyjnych.
 3. Zasady pierwotnej kreacji pieniądza zostają niezmienione, jednak dokonywać jej może jedy­nie NBP oferując bankom komercyjnym zerową lub ujemną stopę lombardową.
 4. Narodowy Bank Polski wykupuje obligacje skarbu państwa na rynku wtórnym.
 5. Wysokość prowizji banków komercyjnych jest stała i ustalona przez państwo a nadwyżka opro­centowania pożyczek ponad tę wielkość przekazywana jest na rachunek pozabudżeto­wych docho­dów skarbu państwa (anihilacja pieniądza bankowego).
 6. Kierunki rozproszenia pieniądza pochodzącego z anihilacji uzależnione są od parametrów mone­tarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produk­cyjnych, inwe­stycji infrastrukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.

Analiza SWOT    

Mocne strony

 

1. Rynkowy charakter kreacji pieniądza. Pie­niądz powstaje w momencie, gdy rodzi się na niego zapotrzebowanie.

2. Odciążenie skarbu państwa od kosztów obsłu­gi długu publicznego.

3. Częściowe przywrócenie działania tradycyj­nych instrumentów polityki pieniężnej

 

 

Słabe strony

 

1. Rozproszenie pierwotnej kreacji pieniądza przez budżet co ogranicza tworzenie się ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego dla utrzymywania równowagi towarowo-pieniężnej.

2. Brak możliwości nacjonalizacji pieniędzy już wykreowanych na poczet długu.

 

 

 

 

Szanse

1. Ta architektura monetarna jest stosowana i można podać praktyczne przykłady jej działania.

 

 

 

 

 

Zagrożenia

1. Pokusa do naruszenia dyscypliny monetarnej zwłaszcza podczas kampanii wyborczych oraz dla zachowania władzy

 

 

 

 

 

 

II Architektura monetarna – wariant z administracyjną regulacją emisji pieniądza suwerennego.

  1.  Państwo rekompensuje społeczeństwu spadek wartości nabywczej pieniędzy (agregatu mo­netarnego M3) powstałego na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.
  2. Wprowadza się nową strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu infla­cyjnym.
  3. Instrumenty polityki pieniężnej oparte są na ilościowej teorii pieniądza i określone przy po­mocy matematycznych formuł emisyjnych.
  4. Przyjmuje się 4-miesięczny cykl dokonywania operacji dostrajających i aprecjacyjnych.
  5. Narodowy Bank Polski odzyskuje zagwarantowaną mu prerogatywę w art 227 p.1 Konstytu­cji i staje się wyłącznym emitentem pieniądza suwerennego.
  6. Kierunki rozproszenia pieniądza suwerennego uzależnione są od parametrów monetarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych, inwe­stycji infra­strukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.
  7. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych emitowane są w po­staci e-waluty (pieniądza komplementarnego na finansowanie inwestycji oraz zobowiązań fiskalnych) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie udziałów kapitałowych pracowników w spółkach właściciel­sko-pracowniczych.
  8. Pieniądze komplementarne w miarę ich wpływu do budżetu stają się pieniędzmi pełnowar­tościowymi.

Analiza SWOT    

Mocne strony

1. Przywrócenie NBP jego roli określonej w art.227 p.1 konstytucji jako suwerena w zakresie emisji pieniądza.

2. Wyeliminowanie prywatnego pieniądza ban­kowego na rzecz pieniądza uspołecznionego.

3. Przywrócenie społeczeństwu wszystkich ko­rzyści wynikających z senioratu.

4. Oparcie zasad emisji pieniądza na ilościowej jego teorii i wyeliminowania z instrumentów po­lityki pieniężnej człowieka jako najsłabszego jego ogniwa.

5. Wyeliminowanie banków komercyjnych jako czołowego gracza w polityce gospodarczej i sprowadzenie ich do roli portmonetki.

6. likwidacja luki popytowej (głodu monetarne­go) oraz nacjonalizacja pieniędzy wykreowa­nych na poczet długu.

Słabe strony

1. Administracyjny charakter kreacji pieniądza wymagający wprowadzenia cyklu operacji do­strajających i aprecjacyjnych.

2. Wymaga wprowadzenia całkowicie nowych instrumentów polityki pieniężnej.

 

 

 

 

Szanse

1. Międzynarodowy ruch „Positive money”.

Zagrożenia

1. Retorsja banków komercyjnych i międzynaro­dowej finansiery.

 

 

 

 

   III. Związki gospodarcze o integracji produktowej i strukturze sieciowej na bazie wielo­stronnych umów wspólnie kontrolowanych. 
 • Otwarcie drogi dla prowadzenia działań gospodarczych w oparciu o nieznaną u nas koncep­cję biznesowa. W polskiej praktyce gospodarczej przyjęły się formy integracji kapitałowej o strukturach hierarchicznych.
 • Integracja produktowa (pionowa) – łączenie się wszystkich interesariuszy aktywnych od momentu koncepcji nowego produktu (stanowiącego oś integracji) aż po moment jego sprzedaży odbiorcy końcowemu.
 • Struktura sieciowa – związek taki nie powołuje nowego bytu prawnego a dla swego działa­nia wykorzystuje zdolności prawne wspólników. Podstawą działania jest wewnętrzna, wie­lostronna umowa wspólnie kontrolowana.
 • Umowa wielostronna – umowa mająca cechę „kontraktu z rynkiem” i nie jest redukowana do kilku umów dwustronnych jak to ma miejsce w przypadku umów konsorcjalnych.
 • Wspólna kontrola – polega na udostępnieniu i uzasadnieniu danych technicznego kosztu wytworzenia u każdego ze wspólników.
 • Umowy zawierane są na procentowe udziały poszczególnych wspólników w cenie sprzeda­ży. Cenę dla odbiorcy ustala rynek.
 • Od strony rozrachunkowej umowę zabezpiecza Międzynarodowy Standard Sprawozdaw­czości Finansowej nr. 11 – wspólne ustalenia umowne.

Analiza SWOT    

Mocne strony

1. Radykalne obniżenie finansowego progu ini­cjatywy gospodarczej gdyż kolejne ogniwa „cy­klu życia produktu” nie muszą wykupywać kosztów ogniw poprzednich. 2. Równomierne rozłożenie ryzyka biznesowego oraz korzystne kształtowanie emocji. 3. Radykalne obniżenie kosztów transakcyjnych a zwłaszcza kosztów wymuszenia kontraktu. 4. Wyłączenie mechanizmu „pompowania kosz­tów” na rzecz poszukiwania szansy rynkowej dla produktów w przeskalowaniu produkcji oraz postępie organizacyjnym i technicznych. 5 Kształtowanie się nowych społeczności gospo­darczych z silnym aspektem więzi nieformal­nych wykraczających poza obszar produkcji. 6. Podstawa do kształtowania się wyższej formy gospodarki rynkowej jaką jest gospodarka samo-koordynująca się.

Słabe strony

1. Bariera mentalna i brak na naszym terenie ze­stawu dobrych praktyk. Dla wyjaśnienia: baza dobrych praktyk nie może powstać przy braku rozwiązać prawnych a zwłaszcza podatkowych.

 

Szanse

1. Przykład gospodarek krajów dalekowschod­nich, sukcesu klastrów oraz chociażby baskij­skiego Mondragonu.

 

 

 

Zagrożenia

1. Retorsja ze strony wyznawców okupacyjnej doktryny wolnego rynku. Ta koncepcja bizneso­wa obala podstawowy dogmat gospodarki brud­nojudejskiej jaką jest tajemnica handlowa.

     IV Partnerski model stosunków przemysłowych – spółki właścicielsko-pracownicze.

 

   • Polska ze swoim prawem gospodarczym tkwi w epoce konfliktowego modelu sto­sunków przemysłowych a w dużej mierze w epoce gospodarki folwarcznej. Unie­możliwia to mobilizację kapitału strukturalnego tkwiącego w załogach.
   • Pracownik o mentalności najmity jest największym wrogiem naszej gospodarki, na­szego patriotyzmu i naszej suwerenności. Proces powszechnej „deproletaryzacji” jest nakazem chwili.
   • Postulujemy rozszerzenie kodeksu spółek handlowych o rozdział dedykowany part­nerskiemu modelowi stosunków przemysłowych. Wnioskujemy o:
    1. zmiany umożliwiające funkcjonowanie podwójnego planu własnościowego w przedsiębiorstwach: inaczej zdefiniowany kapitał służący celom wyższego zarzą­du dla wspólników założycieli oraz inaczej zdefiniowany kapitał służący celom motywacyjnym dla załogi. Należy przyjąć, że takie formy własności jak udział i akcja całkowicie nie nadają się do wprowadzania własności pracowniczej.
    2. kapitał pracowników powstawałby – tylko i wyłącznie – z kapitalizacji na imien­nych kontach pracowniczych przyrostu majątku przedsiębiorstwa oraz ich dobro­wolnych wpłat.
    3. Pracowniczy majątek produkcyjny powinien mieć wycenę księgową a zasady jego tworzenia, funkcjonowania i umorzenia powinny być ustalane w wewnętrz­nych regulaminach wynegocjowanych przez układające się strony.
    4. organ zarządzający powinien umożliwić zarządzanie tymi dwoma planami kapita­łowymi na zasadzie konsensusu pomiędzy interesami wspólników założycieli i załogami. Postuluje się wprowadzenie rozwiązania podobnego do niemieckiego modelu MONTAN.
   • Przechodzenie od konfliktowego do partnerskiego modelu stosunków przemysło­wych powinno uzyskać wsparcie rządowe w postaci nowych uregulowań podatko­wych i mieć zakotwiczenie w architekturze monetarnej.

Analiza SWOT  

 Mocne strony

 

 

 

Słabe strony

 

 

 

Szanse

 

 

 

Zagrożenia

 

 

 

V Wsparcie państwa procesu przechodzenia od konfliktowego do partnerskiego modelu sto­sunków przemysłowych.

Mobilizacja kapitału strukturalnego rozumianego jako skłonność do głębszej współpracy przedsiębiorców między sobą jak i współpracy przedsiębiorców ze swoimi załogami powin­na być podstawową dominantą polityki gospodarczej państwa suwerennego.

   • Postuluje się następujące działania:
    1. skierowanie części emisji pieniądza suwerennego na dokapitalizowanie pracownicze­go majątku produkcyjnego
    2. Wykorzystanie regulacyjnej funkcji podatku dochodowego.
   • Postulowane zmiany w podatku dochodowym to:
    1. generalnie - osłabienie funkcji fiskalnej na rzecz wzmocnienia funkcji skłaniających do zachowań prospołecznych.
    2. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 12 * 2,5 * płaca minimalna w go­spodarcze. W ten sposób 80% społeczeństwa w ogóle nie płaciłoby podatku dochodowe­go. Jego ubytek z nawiązką zrekompensowałoby ożywienie gospodarcze.
    3. wprowadzenie czwartego stopnia skali podatkowej na poziomie 10-krotnej płacy mi­nimalnej (być może zróżnicowaną ze względu na ilość osób dla których przedsiębiorca organizuje pracę) ze stawką opodatkowania 90%.
    4. włączenie do podstawy opodatkowania „dochodów kapitałowych” pracowników otrzymywanych jako udział we wzroście kapitału firmy.

 Co to by dało?Otóż przedsiębiorcy, którzy nie chcieliby pozbawić swych firm możliwości inwestycyjnych chętniej dzieliliby się ze swoimi pracownikami zyskiem, który u nich byłby albo w ogóle nie opo­datkowany, albo opodatkowany w niskich stawka tabeli podatkowej. To rozwiązanie miałoby cha­rakter rynkowy (bez ograniczenia prawa wyboru) a nie administracyjny.

Analiza SWOT   

 Mocne strony

 

 

 

Słabe strony

 

 

 

Szanse

 

 

 

Zagrożenia

 

 

 

 

 

co to jest analiza SWOT?

plik w wersji DOC

Adres wysyłki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23