slide 1

Polska Doktryna Gospodarcza - ukorzenianie

Andrzej Jędrzejewski włącz .

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bo ktoś musi dać odpowiedź na pytanie: Polska, ale jaka?

Długo zapowiadany sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych, na którym to chcemy ogłosić stanowisko uzgodnione w sprawie Polskiej Doktryny Gospodarczej, który niestety nie mógł się odbyć w dniach 6-7 października 2018 roku ma już nowe miejsce i czas.

Miejsce :

Europejski Ośrodek Intergracji

Niemce k/Lublina, ul. Lubelska 160 ( wjazd bezposrednio z DK 19 )

Termin: 17 listopada 2018 r.

Wstęp jest wolny jednak wcześniej należy zarejestrować się na stronie://www.koreus.pl/component/icagenda/12-konferencja-na-temat-doktryny-gospodarczej-suwerennej-polski?Itemid=101 Koszty wyżywienia każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie. Ponieważ sejmik może się przedłużyć istnieje możliwość przenocowania w pokojach hotelowych EOI

Sejmik będzie poświęcony "ukorzenianiu" poszczególnych technik organizatorskich Doktryny Gospodarczej Suwerennej Polski. To ukorzenianie ma polegać na tym, że szczegółówo omówimy wszystkie mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia proponowanych rozwiązań tak, aby dać przykład następnym, jak do polskich spraw powinno się podchodzić. Trochę argumentów analizy SWOT już zgromadziliśmy na naszej stronie: //www.koreus.pl/blog/kategoria/101-polska-doktryna-gospodarcza-analiza-swot  Przekazuję je poniżej z zaproszeniem do uporządkowanej dyskusji Polaków. Argumenty sformułowane w duchu analizy SWOT umieścimy na naszej stronie. Aby nie było, że o Was i bez Was.

Sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych nt. „Polska doktryna gospodarcza – suwerenny pieniądz i metody jego obrony”

Arkusz analizy SWOT przedstawionych technik organizatorskich.

I. Architektura monetarna – wariant zrynkową regulacją kreacji pieniądza w oparciu o Nowoczesną Teorię Pieniądza (MMT)

 1. Strategia kotwiczenia waluty zostaje niezmieniona (cel inflacyjny).

 2. Instrumenty polityki pieniężnej zostają lekko zmodyfikowane. Rada Polityki Pieniężnej wy­znacza wielkość stóp procentowych dla pożyczek i wysokość prowizji dla banków komer­cyjnych.

 3. Zasady pierwotnej kreacji pieniądza zostają niezmienione, jednak dokonywać jej może jedy­nie NBP oferując bankom komercyjnym zerową lub ujemną stopę lombardową.

 4. Narodowy Bank Polski wykupuje obligacje skarbu państwa na rynku wtórnym.

 5. Wysokość prowizji banków komercyjnych jest stała i ustalona przez państwo a nadwyżka opro­centowania pożyczek ponad tę wielkość przekazywana jest na rachunek pozabudżeto­wych docho­dów skarbu państwa (anihilacja pieniądza bankowego).

 6. Kierunki rozproszenia pieniądza pochodzącego z anihilacji uzależnione są od parametrów mone­tarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produk­cyjnych, inwe­stycji infrastrukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.

Analiza SWOT

Mocne strony

1. Rynkowy charakter kreacji pieniądza. Pie­niądz po­wstaje w momencie, gdy rodzi się na niego zapo­trzebowanie.

2. Odciążenie skarbu państwa od kosztów obsłu­gi długu publicznego.

3. Częściowe przywrócenie działania tradycyj­nych instrumentów polityki pieniężnej

4. Uniezależnienie się od strony popytowej (banków komercyjnych) podczas rolowania i zaciągania nowego długu skarbu państwa. Gwarantuje skarbowi państwa wykup całej nowej emisji obligacji i bonów skarbowych nawet przy rentowności niższej niż oczekiwana przez rynek

5. W przeciągu kilkunastu lat pozwoli na systematyczne obniżanie rentowności obligacji skarbu państwa dzięki czemu obniży się koszt obsługi zadłużenia

6. Koszt obsługi tej części długu skarbu państwa, którą nabędzie NBP może zasilić budżet lub cały dług nabyty przez NBP może zostać umorzony.

7. Banksteria międzynarodowa może zaakceptować to rozwiązanie gdyż podobne jest stosowane w Japoni czy Kanadzie.

Słabe strony

1. Rozproszenie pierwotnej kreacji pieniądza przez budżet co ogranicza tworzenie się ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego dla utrzymywania równowagi towarowo-pieniężnej.

2. Brak możliwości nacjonalizacji pieniędzy już wykreowanych na poczet długu.

3 Nie zmniejsza głodu monetarnego sektora prywatnego, ani przeciętnego oprocentowania długu sektora prywatnego

4. Działa w obrębie obecnego systemu zwiększając całkowitą ilość pieniądza i działając proinflacyjnie

5. Stwarza pokusę tworzenia niezrównoważonego budżetu i realizowania wszystkich populistycznych haseł ze wszystkimi tego konsekwencjami czyli niszczeniem zaufanie do polskiej waluty, zniechęcaniem do oszczędzania, zachęcaniem społeczeństwa do starania się o jak największe transfery socjalne, rozrostem biurokracji, niszczeniem etosu pracy

6. Nie porusza kwestii obrony przed możliwymi atakami spekulacyjnymi

7. Banki komercyjne w dalszym ciągu uzyskują zyski w nieporównywalnie wyższej wysokości niż ponoszone przez nie ryzyko

8. Banki nadal będą emitowały tyle kredytów ile będą chciały. Nie będzie dalej nad tym kontroli..

Szanse

1. Ta architektura monetarna jest stosowana i można podać praktyczne przykłady jej działania.

2. Nieznacznie poprawi się sytuacja rozwojowa polskich przedsiębiorstw

Zagrożenia

1. Pokusa do naruszenia dyscypliny monetarnej zwłaszcza podczas kampanii wyborczych oraz dla zachowania władzy.

2. NBP działający w interesie bankierów nie będzie mógł manipulować zbytnio polityką pieniężną gdy stopy procentowe będą niskie czy ujemne. Takie rozwiązanie może przyhamować wzrost gospodarczy, moze wystąpić tzw. wzrost płaski, pomimo dodruku pieniądza (przykład z Japoni). Do dyskusji jakie będą efekty dla społeczeństwa.

II. Architektura monetarna – wariant zadministracyjną regulacją emisji pieniądza suwerennego.

 1. Państwo rekompensuje społeczeństwu spadek wartości nabywczej pieniędzy (agregatu mo­netarnego M3) powstałego na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.

 2. Wprowadza się nową strategię kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu infla­cyjnym.

 3. Instrumenty polityki pieniężnej oparte są na ilościowej teorii pieniądza i określone przy po­mocy matematycznych formuł emisyjnych.

 4. Przyjmuje się 4-miesięczny cykl dokonywania operacji dostrajających i aprecjacyjnych.

 5. Narodowy Bank Polski odzyskuje zagwarantowaną mu prerogatywę w art 227 p.1 Konstytu­cji i staje się wyłącznym emitentem pieniądza suwerennego.

 6. Kierunki rozproszenia pieniądza suwerennego uzależnione są od parametrów monetarnych (stopy inflacji oraz wzrostu PKB) i idą na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych, inwe­stycji infrastrukturalnych oraz powiększenie konsumpcji.

 7. Pieniądze przeznaczone na dofinansowanie inwestycji produkcyjnych emitowane są w po­staci e-waluty (pieniądza komplementarnego na finansowanie inwestycji oraz zobowiązań fiskalnych) z przeznaczeniem na dokapitalizowanie udziałów kapitałowych pracowników w spółkach właścicielsko-pracowniczych.

 8. Pieniądze komplementarne w miarę ich wpływu do budżetu stają się pieniędzmi pełnowar­tościowymi.

Analiza SWOT

Mocne strony

1. Przywrócenie NBP jego roli określonej w art.227 p.1 konstytucji jako suwerena w zakresie emisji pieniądza.

2. Wyeliminowanie prywatnego pieniądza ban­kowego na rzecz pieniądza uspołecznionego.

3. Przywrócenie społeczeństwu wszystkich ko­rzyści wynikających z senioratu.

4. Oparcie zasad emisji pieniądza na ilościowej jego teorii i wyeliminowania z instrumentów po­lityki pieniężnej człowieka jako najsłabszego jego ogniwa.

5. Wyeliminowanie banków komercyjnych jako czołowego gracza w polityce gospodarczej i sprowadzenie ich do roli portmonetki.

6. likwidacja luki popytowej (głodu monetarne­go) oraz nacjonalizacja pieniędzy wykreowa­nych na poczet długu.

7. Powrót do normalności.
8. Likwidacja głodu monetarnego.
9. Zwiększenie realnego wzrostu gospodarczego

10. Państwo odbiera senioraż z tytuły nowopowstającego pieniądza

11. Zmniejsza poziom głodu monetarnego w obrębie kraju

12. Ryzyko runu na bank zostanie ograniczone bowiem rachunki inwestycyjne, z których pieniądze mają być odpożyczane będą miały zapadalność od 45 dni do kilku lat (tempo wycofywania wkładów przez klientów zostanie mocno ograniczone)

13. Depozyty klientów będą bezpieczne, gdyż będą trzymane na imiennych rachunkach w banku centralnym i zostaną "wyjęte" z bilansów banków komercyjnych

14. Zostanie usunięta nierówność polegająca na znacznie niższym koszcie finansowania działalności banków komercyjnych niż innych podmiotów gospodarczych (depozyty i lokaty bankowe są gwarantowane przez państwo i ich przeciętne oprocentowanie jest znacznie niższe niż kredyty, którymi finansuje się znaczna część gospodarki)

15. Premia dla budżetu państwa wynosząca ok 1 bln zł. równa podaży pieniądza odbierana na przestrzeni kilkunastu lat wynikająca z procesu zastępowania pieniądza dłużnego pieniądzem suwerennym

16. Zostanie obniżony ogólny poziom długu w gospodarce oraz zostanie obniżone przeciętne oprocentowanie kredytów w całej gospodarce

17. Podniesienie bezpieczeństwa bankowości komercyjnej (możliwe zmniejszenie regulacji oraz kosztów, wzrost konkurencji -obecnie nie jest w praktyce możliwe otworzenie nowego banku i utrzymanie się na rynku, możliwe połączenie bankowości komercyjnej i inwestycyjnej).

18, Państwo Polskie odzyskuje władzę nad pieniądzem, może używać pieniądza jako narzędzia do kierowania polską gospodarką zgodnie z Polskim Interesem Narodowym

Słabe strony

1. Administracyjny charakter kreacji pieniądza wymagający wprowadzenia cyklu operacji do­strajających i aprecjacyjnych.

2. Wymaga wprowadzenia całkowicie nowych instrumentów polityki pieniężnej.

3. Umocowanie NBP i RPP w systemie prawnym - konieczne jest ustalenie od nowa wzajemnych powiązań pomiędzy konstytucyjnymi organami państwa, tak aby NBP i RPP nie miały fizycznie innej możliwości jak działanie na korzyść państwa i narodu. To jest chyba dość skomplikowane (napisałem "chyba" ponieważ jestem tylko Jaśkiem)
4. Brak kary śmierci za korupcję urzędnika lub świadome działanie wbrew procedurom określonym przez prawo czy zdradę państwa i narodu.
5. Byłaby to mentalna blokada przeciwko dywersji na poziomie obowiązków konstytucyjnych.

6. Łączna funkcja tworzenia pieniądza i decydowania do czego zostanie użyty zostanie powierzona państwu, stwarza dla rządzących pokusy identyczne jak teoria MMT

7. Nie reguluje kwestii zasilania systemu bankowego transferami zagranicznymi, w praktyce ni e musi więc ograniczać w żadnym stopniu akcji kredytowej banków i wszystkich jej konsekwencji (procykliczność, działanie inflacyjne, decydowanie na co zostaną przeznaczone środki z pożyczek, itp.)

8. Teoria nie porusza kwestii obrony przed możliwymi atakami spekulacyjnymi,

9. Teoria nie rozwiązuje problemu zadłużenia w walucie zagranicznej

10.Bbanki komercyjne w dalszym ciągu uzyskują zyski w nieporównywalnie wyższej wysokości niż ponoszone przez nie ryzyko

11. Nie reguluje podaży pieniądza na rynkach finansowych, pieniądz ten może spowodować inflację, wzrost popytu na waluty obce i spadek kursu waluty rodzimej.

12. Ryzyko dyskryminacji i ofiarowanie tych pieniędzy tylko wybranympodmiotom gospodarczym. Brak tu konkretnych kryteriów alokacji. Ponadto pieniądze powinny trafić najpierw tam gdzie są one najbardziej potrzbne, tj. w celu ratowania życia ludzkiego, a konkretnie do bezrobotnych nie posiadającyach prawa do zasiłku, którzy w tej chwili są skazywani przez Państwo Polskie na śmierć.

13. Nie zostały uwzględnione w powyższej analizie GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ani obrót papierami wartościowymi, które to instytucje wysysają cały czas pieniądze z polksiej gospodarki

Szanse

1. Międzynarodowy ruch „Positive money”.

2. Szansa na powrót do krajów pierwszego świata. 
3. Szansa na odbudowanie populacji Polaków

4, Możliwość rozwoju polskiej gospodarki, która w tej chwili dogorywa gdyż pieniądze na rozwój są teraz dawane zagranicznym korporacjom a nie polskim przedsiębiorstwom.

Zagrożenia

1. Retorsja banków komercyjnych i międzynaro­dowej finansiery.

2.Bombardowanie "demokracją" i zubożonym uranem

3. Fizyczna eliminacja urzędników państwowych oraz osób zaangażowanych w przywrócenie suwerennego pieniądza

4. Aktywacja agentury przez środowiska banksterskie

5. Rząd dusz sprawowany przez TV, kino, prasę związaną z układem z Magdalenki i powiązaną ze światowym systemem bankowym.

6. Możliwe ataki na polską walutę ze strony zorganizowanych grup banksterskich czyli banksterów z Niemiec (Bazylea) i USA (Wall Street). Należy zatem najpierw wyposażyć się w lokalne waluty równległe na bazie realnie istniejących zasobów gotówki papierowej a potem przeprowadzić akcję usuwerennienia polskiej waluty złotówki.

III. Związki gospodarcze o integracji produktowej i strukturze sieciowej na bazie wielo­stronnych umów wspólnie kontrolowanych.

 1. Otwarcie drogi dla prowadzenia działań gospodarczych w oparciu o nieznaną u nas koncep­cję biznesowa. W polskiej praktyce gospodarczej przyjęły się formy integracji kapitałowej o strukturach hierarchicznych.

 2. Integracja produktowa (pionowa) – łączenie się wszystkich interesariuszy aktywnych od momentu koncepcji nowego produktu (stanowiącego oś integracji) aż po moment jego sprzedaży odbiorcy końcowemu.

 3. Struktura sieciowa – związek taki nie powołuje nowego bytu prawnego a dla swego działa­nia wykorzystuje zdolności prawne wspólników. Podstawą działania jest wewnętrzna, wie­lostronna umowa wspólnie kontrolowana.

 4. Umowa wielostronna – umowa mająca cechę „kontraktu z rynkiem” i nie jest redukowana do kilku umów dwustronnych jak to ma miejsce w przypadku umów konsorcjalnych.

 5. Wspólna kontrola – polega na udostępnieniu i uzasadnieniu danych technicznego kosztu wytworzenia u każdego ze wspólników.

 6. Umowy zawierane są na procentowe udziały poszczególnych wspólników w cenie sprzeda­ży. Cenę dla odbiorcy ustala rynek.

 7. Od strony rozrachunkowej umowę zabezpiecza Międzynarodowy Standard Sprawozdaw­czości Finansowej nr. 11 – wspólne ustalenia umowne.

Analiza SWOT

Mocne strony

1. Radykalne obniżenie finansowego progu ini­cjatywy gospodarczej gdyż kolejne ogniwa „cyklu życia produktu” nie muszą wykupywać kosztów ogniw poprzednich.

2. Równomierne rozłożenie ryzyka biznesowego oraz korzystne kształtowanie emocji.

3. Radykalne obniżenie kosztów transakcyjnych a zwłaszcza kosztów wymuszenia kontraktu.

4. Wyłączenie mechanizmu „pompowania kosz­tów” na rzecz poszukiwania szansy rynkowej dla produktów w przeskalowaniu produkcji oraz postępie organizacyjnym i technicznych.

5 Kształtowanie się nowych społeczności gospo­darczych z silnym aspektem więzi nieformalnych wykraczających poza obszar produkcji.

6. Podstawa do kształtowania się wyższej formy gospodarki rynkowej jaką jest gospodarka samo-koordynująca się.

7.Zmniejszenie polaryzacji społeczeństwa. 
8. Wzrost świadomości narodowej.
9. Wzrost świadomościkonieczności uczciwej pracy u podstaw, 
10. Wzrost solidności w dotrzymywaniu umów poprzez oddolną eliminację krętactwa.

11.To rozwiązanie to rakieta startowa dla rozwoju polskiej gospodarki. W tej chwili Polska nie rozwija się gospodarczo, rozwijają się u nas tylko zagraniczne korporacje.

12. Będzie konieczny mniejszy wkład finansowy ze strony przystępujących do tego projektu w celu wyprodukowania danego produktu.

Słabe strony

1. Bariera mentalna i brak na naszym terenie ze­stawu dobrych praktyk. Dla wyjaśnienia: baza dobrych praktyk nie może powstać przy braku rozwiązać prawnych a zwłaszcza podatkowych.

2. Jak dotąd brak dobrego przykładu we współczesnej Polsce

3. Istnienie patologicznych ZUS, PIT, chorego VAT, systemu akcyz 4. Utrzymanie ich w obecnej postaci to śmierć populacji - ludzi nie stać na dzieci, bo państwo zabiera ogromnie dużo za dużo zarobków. To ogranicza odradzanie się populacji, powoduje wielomilionową emigrację i kastruje siłę nabywczą dla nowych podmiotów gospodarczych.

5. Brak normalnej ustawy o działalności gospodarczej - obok patologicznych ZUS, PIT, VAT uniemożliwia ona powstawanie dużej liczby nowych podmiotów gospodarczych. Przykładem dobrej ustawy o działalności gospodarczej jest tzw "Ustawa Wilczka". 

6. Brak powszechnego dostępu do broni i Obrony Terytorialnej (patrz: Zagrożenia - aktywacja agentury.

7. Ryzyko monopolizacji rynku poprzez kliki które nie będą chciały dopuścić do swego producenckiego grona, innych zainteresowanych przyłączeniem się do produkcji danych dóbr czy usług.

Szanse

1. Przykład gospodarek krajów dalekowschod­nich, sukcesu klastrów oraz chociażby baskij­skiego Mondragonu.

2. Społeczeństwo w coraz większym stopniu ma dość układu z Magdalenki i jest coraz bardziej świadome jego istnienia

3. Polska fantazja i pomysłowość.

4. Ten model pozwoliłby w dobie wysokich technologii na produkcję bardzo wysoko wyspecjalizowanych produktów zaawansowanej technologii. Jeśli w takie przedsięwzięcie wszedłby również i SKARB PAŃSTWA dostarczając patenty czy licencje należące do Skarbu Państwa to stalibyśmy się krajem przodującym w rozwoju i produkcji produktów zaawansowanych technologii. Trzeba by jednak wcześniej powołać Krajowy Nadzór Patetowy który strzegłby aby wynalazki z polskich uczelni były patentowane na rzecz Skarbu Państwa i następnie wykorzystywane do rozwoju polskiej gospodparki a nie były kradzione i rejestrowane za granicą przez obce firmy.

Zagrożenia

1. Retorsja ze strony wyznawców okupacyjnej doktryny wolnego rynku. Ta koncepcja bizneso­wa obala podstawowy dogmat gospodarki brud­nojudejskiej jaką jest tajemnica handlowa.

2. Uskuteczniamy "bycie członkiem" UE. Ta może się wtrącać.

3. Niemcy będą przeciwdziałać powstaniu zalążków polskiej zdrowej przedsiębiorczości nawet poza strukturami UE.

4. Może nastąpić aktywacja przez Niemcy banderowskiej lub "muzułmańskiej" agentury w Polsce.

5. Korporacyjne rządy na Polskę w Warszawie zrobią wszystko aby niedpuścić do wdrożenia w/w pkt.7 Międzynarodowego Standaru Sprawozdawczości Finansowej nr.11 – wspólne ustalenia umowne, więc trzeba będzie przejąć władzę aby ten standard wdrożyć.

IV. Partnerski model stosunków przemysłowych – spółki właścicielsko-pracownicze.

 1. Polska ze swoim prawem gospodarczym tkwi w epoce konfliktowego modelu sto­sunków przemysłowych a w dużej mierze w epoce gospodarki folwarcznej. Unie­możliwia to mobilizację kapitału strukturalnego tkwiącego w załogach.

 2. Pracownik o mentalności najmity jest największym wrogiem naszej gospodarki, na­szego patriotyzmu i naszej suwerenności. Proces powszechnej „deproletaryzacji” jest nakazem chwili.

 3. Postulujemy rozszerzenie kodeksu spółek handlowych o rozdział dedykowany part­nerskiemu modelowi stosunków przemysłowych. Wnioskujemy o:

  1. zmiany umożliwiające funkcjonowanie podwójnego planu własnościowego w przedsiębiorstwach: inaczej zdefiniowany kapitał służący celom wyższego zarzą­du dla wspólników założycieli oraz inaczej zdefiniowany kapitał służący celom motywacyjnym dla załogi. Należy przyjąć, że takie formy własności jak udział i akcja całkowicie nie nadają się do wprowadzania własności pracowniczej.

  2. kapitał pracowników powstawałby – tylko i wyłącznie – z kapitalizacji na imien­nych kontach pracowniczych przyrostu majątku przedsiębiorstwa oraz ich dobro­wolnych wpłat.

  3. Pracowniczy majątek produkcyjny powinien mieć wycenę księgową a zasady jego tworzenia, funkcjonowania i umorzenia powinny być ustalane w wewnętrz­nych regulaminach wynegocjowanych przez układające się strony.

  4. organ zarządzający powinien umożliwić zarządzanie tymi dwoma planami kapita­łowymi na zasadzie konsensusu pomiędzy interesami wspólników założycieli i załogami. Postuluje się wprowadzenie rozwiązania podobnego do niemieckiego modelu MONTAN.

 4. Przechodzenie od konfliktowego do partnerskiego modelu stosunków przemysło­wych powinno uzyskać wsparcie rządowe w postaci nowych uregulowań podatko­wych i mieć zakotwiczenie w architekturze monetarnej.

Analiza SWOT

Mocne strony

 1. Zwiększenie pracowniczej odpowiedzialności o obszarze prawidłowego rozwoju przedsiebiorstw w tym powiązanie z ich dochodami będących pochodną kondycji przedsiebiorstwa.

2. Likwidacja lub znaczne ograniczenie nieuzasadnionej roszczeniowości pracowniczej.

3.Zwiekszenie aktywności pracowniczej w obszarze racjonalizacji i wynalazczości, co daje szanse na polepszanie wyników przedsiebiorastwa.

4. Urealnienie bliskiej polskiej kulturze idei WSPÓŁDZIAŁANIA w celu dobra wspólnego każdego zatrudnionego zamiast marksistowskiej ideologii WALKI w imię chciwości.

5. Wyższa produktywność pracowników gdyż będa czuli że mają jakąś własność w danej firmie

Słabe strony

 1. Możliwości przez związki zawodowe przejęcia nieuzasadnionych decyzji jako strona pracownicza np w forsowaniu polityki kredytowania przez banki działalności przedsiębiorst.

2. Kapitał pracowniczy który powstawałby w wyniku tylko i wyłącznie kapitalizacji przyrostu majątku przedsiębiorstwa spowodowałby że z biegeim czasu pracownicy traciliby ten swój wkład gdyż majątek trwały się zużywa w ramach amortyzacji.

Szanse

1.Stabilny rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

2. Szansa na powrót Polaków z zagranicy w perspektywie polepszenia zarobków, uzależnionych o ich wkładu pracy.

3. Szanse na dokapitalizowanie polskich przedsiębiorstw

4. Zdjęcie stresu z pracodawcy który mając zaufaną załogę móglby bardziej efektywnie i z większym skutkiem zarządzać firma.

Zagrożenia

 1. Możliwość pozbawiania własności włascicieli małych i średnich firm

2. Możliwość definitywnej prywatyzacji na rzecz banków mienia wspólnego przedsiebiorstw.

3. Nie został wyspecyfikowany organ zarządzający co wiąże się z ryzykiem że jeśli miałyby być to banki czy związki zawodowe to byłby duży problem i zagrożenie. Wg mnie organ zarządzający powinien się składać z pracodawcy i pracobiorcy, bez żadnych pośredników których jedynym celem wyzysk.

V. Wsparcie państwa procesu przechodzenia od konfliktowego do partnerskiego modelu sto­sunków przemysłowych.

 1. Mobilizacja kapitału strukturalnego rozumianego jako skłonność do głębszej współpracy przedsiębiorców między sobą jak i współpracy przedsiębiorców ze swoimi załogami powin­na być podstawową dominantą polityki gospodarczej państwa suwerennego.

 2. Postuluje się następujące działania:

  1. skierowanie części emisji pieniądza suwerennego na dokapitalizowanie pracownicze­go majątku produkcyjnego

  2. Wykorzystanie regulacyjnej funkcji podatku dochodowego.

 3. Postulowane zmiany w podatku dochodowym to:

  1. generalnie - osłabienie funkcji fiskalnej na rzecz wzmocnienia funkcji skłaniających do zachowań prospołecznych.

  2. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 12 * 2,5 * płaca minimalna w go­spodarcze. W ten sposób 80% społeczeństwa w ogóle nie płaciłoby podatku dochodowe­go. Jego ubytek z nawiązką zrekompensowałoby ożywienie gospodarcze.

  3. wprowadzenie czwartego stopnia skali podatkowej na poziomie 10-krotnej płacy mi­nimalnej (być może zróżnicowaną ze względu na ilość osób dla których przedsiębiorca organizuje pracę) ze stawką opodatkowania 90%.

  4. włączenie do podstawy opodatkowania „dochodów kapitałowych” pracowników otrzymywanych jako udział we wzroście kapitału firmy.

Co to by dało?

Otóż przedsiębiorcy, którzy nie chcieliby pozbawić swych firm możliwości inwestycyjnych chętniej dzieliliby się ze swoimi pracownikami zyskiem, który u nich byłby albo w ogóle nie opo­datkowany, albo opodatkowany w niskich stawka tabeli podatkowej. To rozwiązanie miałoby cha­rakter rynkowy (bez ograniczenia prawa wyboru) a nie administracyjny.

Analiza SWOT

Mocne strony

 

1. Wzmocnienie się istniejących już Wielkich Polskich Przedsiebiorstw

Słabe strony

 

1. To podatnicy płaciliby za rozwój większych grup, więc uważam że z podatków obywateli nie powinno się finansować prywatnych przedsiębiorstw

Szanse

 

1. Wielkie Polskie Grupy Przedsiębiorcze miałyby szansę konkurowania na globalnym rynku

Zagrożenia

 

1. Jeśli damy tak wysoką stawkę podatku to najbogatsi zaczną uciekać za granicę

2. To wyglada na to że pracownicy płaciliby podatek żeby odciążyć frrmę – czy to jest sprawiedliwe?

Adres wysyłki: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przypominam. omówienie agendy jest tutaj: https://youtu.be/6E6ZCEA8gLI

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23