slide 1

Na tego maila także odpowiedzi nie będzie.

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Nie wykluczam odpowiedzi grzecznościowej lub zdawkowej ale nie o taką nam chodzi

     Jak informowałem Was notką: //nikander.neon24.pl/post/144865,maly-wazny-krok-do-odzyskania-suwerennosci-gospodarczejwystąpiliśmy z pismem do Trybunału Konstytucyjnego że coś nam się w polskiej polityce monetarnej nie podoba. Kto czytał ten zapewne zauważył, że przewidzieliśmy kopię do Prezydenta RP. Tak też uczyniliśmy. Poszło pismo wraz z załącznikami.

From:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">biuro koreusi
Sent: Thursday, August 2, 2018 3:30 PM
To:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Józef Kamycki
Subject: Zapytanie do TK
 
SZANOWNY PANIE PREZYDENCIE

Stowarzyszenie zwykłe Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych od momentu powstania z troską pochyla się nad kwestiami ustrojowymi III RP, w szczególności tymi, które mają wpływ nie tylko na sytuację poszczególnych obywateli, ale też na kondycję naszej Ojczyzny. Koncentrujemy się głównie na kwestiach monetarnych, upatrując  w nich najpoważniejsze zagrożenie dla naszej suwerenności ekonomicznej, choć nie tylko. W szczególności – zwracamy uwagę na problem kreacji pieniądza dłużnego, przyczyniającego się do nadmiernego zadłużania państwa.
 
Powodowani tą troską zwróciliśmy się do Trybunału Konstytucyjnego, gdyż w naszej ocenie przepis art. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o NBP (Dz.U. 2017, poz.1373 jest niezgodny z art. 227 ustęp 1 Konstytucji RP. /Szczegóły w załączniku/
Pismo złożone do TK niestety nie spełnia wymogów formalnych wynikających tak z Konstytucji RP, jak i przepisów szczególnych, gdyż te zawierają szereg ograniczeń, zarówno co do uprawnionych podmiotów jak i procedur w postępowaniu przez Trybunałem. 
  
Z uwagi na te ograniczenia - dla organizacji takich jak nasza - nie ma drogi innej niż zwrócenie się z prośbą do Pana Prezydenta o wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności inkryminowanego przepisu.

Dlatego, nad mając na względzie dobro Państwa Polskiego, przedstawiamy panu Prezydentowi tę kwestię do rozważenia i prosimy o zajęcie stanowiska.
 
 
Z wyrazami szacunku
 
Andrzej Jędrzejewski
Przedstawiciel stowarzyszenia zwykłego
Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych

Jak wspomniałem, na odpowiedż merytoryczną nie liczymy. Tylko nie pytaj "rozsądnie" po co to robimy. Jeszcze żyjemy...

 

Nikander

Czy Akcja Wyborcza Polaków obudzi pokolenie przetrwania

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

 Jak wszystko w Polsce rodzi się w bólach i kłótniach. Pomysł na Akcję Wyborczą Polaków zrodził się w Lublinie a już Podkarpacie chce iść własną ścieżką. Poczekajmy jeszcze trochę. Miną upały i dowiemy się czy można uprawiać politykę bez obiecanek cacanek a zapraszając rodaków do myślenia.

Pierwsze jaskółki już wyfrunęły:

Komitet Wyborczy „Akcja Wyborcza Polaków”1 – Oddział Rzeszów

Cele dalekosiężne – my proponujemy, Ty – suweren – rozumiesz, popierasz i zatwierdzasz.

1.Wyzwólmy Polskę z niewoli odsetkowej kosztującą nas około 130 mld zł rocznie.

Przywróćmy Narodowemu Bankowi Polskiemu wyłączne prawo emisji pieniądza suwerennego zgodnie z art. 227. p.1 Konstytucji RP. Tym sposobem społeczeństwo zaoszczędzi na odsetkach około 70 mld zł rocznie i o taką kwotę będą mogły także wzrosnąć inwestycje naszych firm dając trwałą podstawę wzrostu gospodarczego oraz budowy dobrobytu obywateli.

Zapamiętaj: zmiana architektury monetarnej jest kluczowym elementem odzyskiwania naszej suwerenno­ści gospodarczej. W przeciwnym przypadku żadna z reform się nie powiedzie a Polska będzie skazana na wegetację i to na kredyt obciążający przyszłe pokolenia.

2. Usuńmy przeszkody uniemożliwiające polskim przedsiębiorcom tworzenia silnych więzi kooperacyjnych.

Wprowadźmy przepisy wykonawcze umożliwiające polskim przedsiębiorcom łączenie się w związki gospodarcze o integracji produktowej radykalnie obniżające próg inicjatywy gospodarczej oraz równomiernie rozkładające ryzyko biznesowe oraz wzajemne korzyści. W szczególności: wielostronne umowy wspólnie kontrolowane pomiędzy rolnikami, przetwórcami i handlem staną się podstawą ustroju rolnego.

3. Usuńmy konflikt interesów właścicieli i pracowników, aby Polacy pracowali z pasją w Polsce.

  1. Uzupełnijmy kodeks spółek handlowych o regulacje prawne dla spółki właścicielsko-pra­cowniczej umożliwiając uwłaszczenie pracowników na majątkach firm w których pracują.

  2. Wesprzyjmy proces tworzenia się własności pracowniczej rozwiązaniami podatkowymi oraz prze­znaczeniem na ten cel części emisji pieniądza suwerennego.

4. Oddajmy faktyczną władzę obywatelom w samorządach na zasadzie: władza proponuje – obywatele zatwierdzają.

  1. zreformujmy sposób pracy oraz ordynację wyborczą do organów władzy samorządowej tak, aby kluczowe decyzje zapadały na zasadzie konsensusu pomiędzy interesami lokalnego budżetu i lo­kalnej gospodarki.

  2. upowszechnijmy głosowanie elektroniczne (e-voting) na wzór szwajcarski.

5. Naprawmy system artykulacji interesów społecznych w skali kraju.

  1. Wprowadźmy instytucję „kontraktów wyborczych” oraz zbiorową odpowiedzialność ugrupowań parlamentarnych za realizację głoszonego programu. Posłowie mający wpływ na realizację obiet­nic wyborczych a nie czyniących tego (np. szefowie komisji sejmowych oraz szefowie klubów poselskich), powinni być z Sejmu usuwani na drodze referendalnej lub sądowej.

  2. Wprowadźmy instytucję prawyborów oraz 3 mandatowe okręgi wyborcze do Sejmu.

6.Gdyby którakolwiek z zaproponowanych reform napotkała sprzeciw Unii Europejskiej zainicjujmy proces opuszczenia jej szeregów.

1W okresie przedwyborczym działamy w strukturze sieciowej a nie hierarchicznej dlatego że struktury hierarchiczne zabijają proces pracy nad stanowiskiem uzgodnionym w kluczowych aspektach życia politycznego i gospodarczego. Tymczasowy kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Nikander

Mały ważny krok do odzyskania suwerenności gospodarczej

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Od czegoś trzeba zacząć.

        Pozazdrościliśmy Szwajcarom. Referendum na temat zabronienia bankom komercyjnym kreacji pieniądza dłużnego pokazało, że 27%  Helwetów rozumie ten  banksterski przekręt i opowiada się po stronie moralności.

Pisałem o tym: http://nikander.neon24.pl/post/144150,referendum-szwajcarskie-w-oczach-szabas-gnoja

Nam Polakom pozostały jeszcze lata świetlne do takiego stanu świadomości. Od czegoś jednak trzeba zacząć. Nie bacząc zatem na domniemane wady prawne takiego wystąpienia (w Polsce wyborca jest kompletnie ubezwłasnowolniony) zdecydowaliśmy się na ten krok,  poszło dzisiaj. Już sam fakt, że sporo osób nad tym dokumentem pracowało jest wartością samą w sobie.

 

Poniżej ważniejsze fragmenty tego wystąpienia do TK:

 

Pani 
Julia Przyłębska

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Al. Jana Christiana Szucha 12A

00-918 Warszawa

Sprawa: zapytanie prawne.

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 oraz 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 438) oraz na podstawie art. 46
i art. 47 ust. 1, art. 48 ust. 1 oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. 
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. 2016, poz. 2072) w imieniu Stowarzyszenia Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych (poz. 18 w Ewidencji Stowarzyszeń Urzędu Miasta Lublin) z siedzibą Stowarzyszenia ul Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, wnoszę o przedstawienie Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawnego


w zakresie:

czy art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 2017, poz. 1373) jest zgodny z:

art. 227 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 438) w zakresie w jakim regulacja ta nie narusza sposobu emisji pieniądza i kształtowania polityki monetarnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

U z a s a d n i e n i e

Pytanie o zgodność art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. 2017, poz. 1373) z zapisem art. 227 ust. 1 Konstytucji wynika z konsekwencji 
dopuszczenia Monetarnych Instytucji Finansowych (NBP, i pozostałe monetarne instytucje finansowe, tj. banki działające w Polsce, rezydujące w kraju oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz fundusze rynku pieniężnego) do emisji dłużnych papierów wartościowych, co budzi uzasadnioną wątpliwość, czy nie są to działania sprzeczne z ujętą w ustawie zasadniczej wyłącznością NBP w zakresie emisji pieniądza.

Zdaniem Stowarzyszenia Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych, art. 227 ust. 1 Konstytucji nie wprowadza żadnego ograniczenia co do formy emitowanego pieniądza (pieniądz elektroniczny, znaki pieniężne) natomiast praktyka kreacji pieniądza dłużnego (zamiast emisji pieniądza suwerennego) przyczynia się do niczym nie uzasadnionego i nadmiernego, zadłużania się państwa i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, które to działania są szkodliwe z punktu widzenia gospodarczego każdego obywatela Państwa Polskiego.


W związku z powyższym uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi pisemnej w sprawie zapytania w terminie przewidzianym przez ustawę i przesłanie jej na podany tym pismem adres Stowarzyszenia Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych ul Leszczyńskiego 23, 
20-068 Lublin.

Przedstawiciel


.......…………………………..................
Andrzej Jędrzejewski

Załącznik:

1. Objaśnienie pozycji sprawozdania NBP „Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji”

Otrzymują:

1. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Pani Julia Przyłębska, Warszawa.

2. Prezydent RP dr Andrzej Duda, Warszawa.

3. Rada Polityki Pieniężnej Prezes NBP Adam Glapiński, Warszawa.

4. Prezes Polskiej Agencji Prasowej Pan Wojciech Surmacz, Warszawa, środki przekazu.

5. aa

Zmieńmy „demokrację” przedstawicielską na demokrację obywatelską

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

Zmieńmy „demokrację” przedstawicielską na demokrację obywatelską

30 lat temu udało się nam zmienić system polityczny z „demokracji” ludowej na „demokrację” przedstawicielską. Byliśmy szczęśliwi. Uzyskaliśmy prawo/obowiązek raz na 4 lata uczestniczyć w powszechnym sondażu popularności ugrupowań politycznych ubiegających się o władzę. Zwycięskiemu ugrupowaniu powierzamy do następnych wyborów mandat sprawowania władzy.

Niestety, władza przedstawicieli nie jest doskonała i ma poważne wady. Zwycięskiemu ugrupowaniu sukces wyborczy „uderza do głowy”. Jest przekonane, że wie najlepiej co jest dobre dla obywateli. Walczy z konkurencją „na śmierć i życie” o głosy wyborców. Robi wszystko, by władzy raz zdobytej nie oddać nigdy. Nie ma szans na poszukiwanie kompromisowych i racjonalnych rozwiązań dla dobra wspólnego. W tych warunkach nie mamy szans na dobre jutro.

 

By zakończyć polityczną „wojnę na górze” trzeba zmienić „demokrację” przedstawicielską na demokrację obywatelską. Musimy w naszej ustawie zasadniczej określić, zgodnie z fundamentalną cechą demokracji, rolę przedstawicieli i obywateli. Obecnie przedstawiciele to „pan i władca” a obywatele to „poddani”. By w naszej polskiej „ rodzinie” panował pokój to MY NARÓD musimy zdegradować naszych przedstawicieli do roli „doradców-usługodawców”. Prawo do takiej zmiany to fundament demokracji. Art. 4 naszej Konstytucji mówi jednoznacznie: Władza zwierzchnia należy do narodu.Skorzystajmy z tego prawa/obowiązku. Zróbmy pierwszy krok w kierunku autentycznej demokracji tj. demokracji obywatelskiej.

W przypadku, gdy nasi reprezentanci nie potrafią znaleźć dobrego kompromisowego rozwiązania naszych problemów, gdy nie ma między nimi zgody, gdy mają dwa różne projekty jakiejś „dobrej zmiany”, to my, obywatele powinniśmy mieć realne prawo decyzji który/czyj projekt przyjąć. W naszej Konstytucji musimy mieć zapis:

Jeśli do projektu (“dobrej zmiany”) koalicji rządzącej min. 30% opozycji ma konkurencyjny projekt to decyzję, który z nich przyjąć podejmują obywatele w ogólnokrajowym referendum.

Zapis ten będzie mobilizował większość parlamentarną do poważnej debaty z opozycją i poszukiwania kompromisowych rozwiązań naszych problemów. Skutecznie zakończy „zabawę w piaskownicy” koalicji i opozycji. Jeśli się nie dogadają to będą zmuszeni do przekonywującego uzasadnienia swoich projektów.

*  *  *

Czy przekonuje Cię ten postulat? Czy masz pomysł jak przekonać naszych polityków do proponowanej nowelizacji Konstytucji?

Zdzisław Gromada

Przed premierą polskiej doktryny gospodarczej

Andrzej Jędrzejewski włącz . Opublikowano w Uncategorised

W Niemczech, dla swojego czasu, taki wysiłek intelektualny podął Friedrich List i przedstawił go potomności w książce „Das national system der politischen oekonomie”. Bez tego dzieła Niemcy nie stałyby się potęgą gospo­darczą.
Jak wszystkie poprzednie, tak i ten - kolejny - sejmik Konfederacji na Rzecz reform Ustrojowych rozkręca się powoli. Tezy, wokół których chcemy się skupić zostały opublikowane tutaj: https://www.dropbox.com/s/vr0f7ro4qyna900/Polska%20doktryna%20gospodarcza.pdf?dl=0 i już zebrało się trochę uwag i nie wszystkie są pochlebne. Krystalizują się składy zespołów, które opracują ostateczną redakcję stanowiska uzgodnionego. Poszukujemy godnej lokalizacji. Chcemy wybrać miejsce związane z naszą historią. Do konkurencji wchodzą: Sulejów a to dla upamiętnienia zjazdu w Sulejowie w 1318 roku, kiedy to stworzono podwaliny pod dobre rządzenie prezentując ustrój monarchii stanowej. W grę wchodzą jeszcze Piotrków Trybunalski i Radom oraz Łódź. Byleby nie w Warszawie. Termin to przełom lipca i sierpnia. Nie tylko dlatego, że wtedy na winnicy mam najmniej pracy. Czas nagli.
Zatem jeśli chesz uczestniczyć w narodzinach polskiej doktryny gospodarczej śledź nasze kolejne komunikaty, aby nie przegapić okazji spotkania się z ludźmi, którym nie jest wszystko jedno. Tematyka bywalców na NeOn24 nie zaskoczy. Nie jest to jednak oferta dla zramolałego "pokolenia przetrwania".
 
Sejmik Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych nt.
 
Polska doktryna gospodarcza: suwerenny pieniądz i metody jego obrony
Cel: przedstawienie dorobku Konfederacji w poszukiwaniu optymalnego dla Polski modelu gospodarczego
Organizatorzy: Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych i wszystkie organizacje uczestniczące w projekcie na zasadzie wielobiegunowej sieci współpracy
Miejsce i czas: przełom lipca i sierpnia br. – w centrum Polski. Poszukujemy dobrej lokalizacji.
Agenda(projekt wstępny):
 
Architektura monetarna:
Nowoczesna teoria pieniądza (Modern Money Theory) – nieśmiały krok w dobrym kierunku – 25 minut
Pieniądz suwerenny (Sovereign Money) – strategia kotwiczenia waluty na parytecie gospodarczym i celu inflacyjnym – 45 minut
 
Związki gospodarcze o integracji produktowej
Struktury sieciowe i ich obszary przewagi nad strukturami zhierarchizowanymi. 45 – minut
Historia akcji lobbingowej. 25 minut
 
Deproletaryzacja
Partnerski model stosunków przemysłowych w koncepcji spółki właścicielsko-pracowniczej. 45 minut.
Wsparcie procesów uspołecznienia gospodarki emisją suwerennego pieniądza i rozwiązaniami podatkowymi. 25 minut.
Dyskusja – 90 minut. Czas wystąpień ograniczony do 10 minut.
Przyjęcie tekstu końcowego doktryny.
 
Nikander
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23