slide 1

Waluta cyfrowa Utrzymanie czy pokonanie reżimu pieniądza bankowego? Założenia projektowe, które czynią różnicę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

English version: "Digital Currency

Maintaining or Overcoming the Bankmoney Regime?
Design principles that make the difference".

 

© Copyright by Joseph Huber, wrzesień 2018.

 

(CC) Copyleft for the Polish translation by Krzysztof Lewandowski, Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0), listopad 2018.

 

Tłumaczenie: Krzysztof Lewandowski

Spis treści

Wstęp. Znaczenie waluty cyfrowej 4

Współczesne projekty systemowe 4

Kryptobilon czy pieniądz depozytowy? 4

Warianty WCBC Banku Anglii 6

Koncepcja e-korony Szwedzkiego Riksbank 9

Model podstawowy Banku Anglii 10

Korzyści z wprowadzenia waluty cyfrowej 11

Bezpieczeństwo, zaufanie i akceptacja 11

Wygoda i koszty 12

Poprawiona skuteczność polityki monetarnej 12

Wzrost senioratu 13

Moment startowy księgowania po stronie aktywów pieniądza banku centralnego 13

Prawdziwe i fikcyjne problemy związane ze współistnieniem pieniądza bankowego i waluty cyfrowej 13

Kontynuacja kreacji pieniądza bankowego jako główne źródło niestabilności 13

Techniczna kompatybilność pieniądza bankowego i waluty cyfrowej 14

Osłabiona zdolność banków do pożyczania i inwestowania? 15

Ryzyko runu na banki 16

Oprocentowanie rachunków depozytowych w walucie WCBC w celu kontroli relacji jej ilości do ilości pieniądza bankowego 17

Gwarancje państwowe dla pieniądza bankowego 18

Parytet pieniądza bankowego do waluty cyfrowej. Nowy rodzaj sytuacji Greshama? 19

Założenia projektowe, które czynią różnicę 21

Zapewnienie ogólnokrajowego dostępu do rachunków walutowych 22

Połączenie waluty cyfrowej i rezerw międzybankowych w jeden obieg 22

Waluta cyfrowa jako powszechny środek płatniczy: brak ograniczeń dostępu i restrykcji odnośnie względnej ilości oraz użycia 23

Pełna wymienialność pieniądza bankowego i suwerennej waluty cyfrowej 23

Emisja waluty cyfrowej nie tylko przez sektor bankowy 23

Instytucje publiczne a użycie rachunków walutowych 23

Wycofanie lub co najmniej znacząca redukcja państwowych gwarancji dla pieniądza banków 24

Oprocentowanie depozytów w walucie cyfrowej takie samo, jak oprocentowanie depozytów w pieniądzu bankowym 25

Wykluczenie oprocentowania ujemnego 25

Uwagi końcowe 27

Referencje 29

Wstęp. Znaczenie waluty cyfrowej

W niniejszym artykule podejmowana jest ocena waluty cyfrowej banku centralnego, emitowanej do publicznego użycia wespół z pieniądzem bankowym1. Wiodącą kwestią jest to, czy wprowadzenie do publicznego obrotu waluty cyfrowej banku centralnego posłuży stabilizacji, a przez to utrzymaniu obecnego reżimu pieniądza bankowego, czy może być także postrzegane jako krok w stronę przyszłego systemu pieniądza suwerennego. Odpowiedź na to pytanie zależy od zakresu wdrożenia pewnej liczby krytycznych założeń projektowych.

Odnośnie terminologii, waluta cyfrowa banku centralnego jest tutaj nazywana w uproszczeniu walutą cyfrową lub suwerennym pieniądzem cyfrowym. Słowo cyfrowy oznacza, że chodzi tu o pieniądz pozostający na jakimś rachunku, w odróżnieniu od gotówki znajdującej się w czyichś rękach. Zarówno termin suwerenny, jak i termin waluta, zakładają, że jest to pieniądz pochodzący z banku centralnego, który jest instytucją monetarną suwerennego państwa-narodu lub społeczności państw-narodów, bądź też skarbca czy innego państwowego ciała emitującego walutę na danym obszarze.

W przeciwieństwie do tego, pieniądz bankowy można z pewnością nazwać pieniądzem cyfrowym lub pieniądzem elektronicznym, jednak nie cyfrową walutą, gdyż waluta, poza odniesieniem do monetarnej jednostki miary, oznacza tradycyjnie suwerenny bilon lub banknoty banku centralnego lub, w obecnie uwspółcześnionym sensie i w znaczeniu ogólnym – pieniądz suwerenny w dowolnej formie.

Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Józef Kamycki
 
Konspekt z tematyki deliberowanej na sejmiku Konfederacji na Rzecz Reform Ustrojowych w Niemcach pod Lublinem 17 listopada br.

Polska doktryna gospodarcza – suwerenny pieniądz i metody jego obrony

 1. Uszczelnienie wypływu kapitału finansowego

  1. Mechanizm powstawania tzw „głodu monetarnego” i jego wpływ na gospodarkę.

   Na skutek narzuconej nam architektury monetarnej polegającej na kreacji oprocentowanego długu polska traci: około 130 mld zł z tytułu braku zrekompensowania spadku wartości zgromadzonych pieniędzy na skutek inflacji oraz niedoboru środków pieniężnych na na wykup wzrostu PKB, około 100 zł mld z tytułu dywidend od podstępnie wprowadzonego tu obcego kapitału, i około 80 mld zł z tytułu stosowania cen transferowych w relacjach pomiędzy polskimi firmami córkami a ich zagranicznymi firmami matkami.

  2. Ustrojowe aspekty architektury monetarnej.

   Art. 4 ustawy o NBP łamie art. 227 p.1 Konstytucji mówiący, że NBP przysługuje wyłączne prawo emisji pieniądza nie ograniczając jego formy (czy to pieniądz elektroniczny czy znaki pieniężne).Obecnie jesteśmy zmuszeni do pożyczania pieniądza elektronicznego. Istnieje uzasadniona obawa, że Prezydent Andrzej Duda majstrując przy nowej konstytucji chce wzorem Marszałka Józefa Piłsudskiego, który haniebnym rozporządzeniem z dnia 26 października 1926 roku zrzekł się suwerenności monetarnej na rzecz prywatnej żydowskiej spółki jaką był Bank Polski S.A. prawa emisji pieniądza, formalnie ( bo de facto to już się dzieje) zrzec się suwerennego prawa do emisji pieniądza.

  3. Reforma ustroju monetarnego

   1. wariant z rynkową regulacją ilości pieniądza w gospodarce. Nowoczesna Teoria Pieniądza.

    Architektura monetarna stosowana w Japonii, USA, Kanadzie, Szwajcarii. Zachowując rynkowy charakter regulacji podaży pieniądza na rynku, architektura ta przywraca narodowym bankom tych krajów znaczną część suwerenności w zakresie emisji pieniądza oraz prawidłowe działanie instrumentom polityki pieniężnej. Społeczeństwo nie ponosi kosztów obsługi długu publicznego. Stąd też przykładowo Japonię nazywa się „krajem kwitnącego długu”.

   2. wariant z administracyjną regulacją ilości pieniądza w gospodarce. Teoria Pieniądza Suwerennego.

    Teoria pieniądza suwerennego bazuje na ilościowej teorii pieniądza w którym to państwo dostosowuje ilość pieniądza w obiegu tak, aby utrzymać stan równowagi towarowo pieniężnej realizując wybraną strategię kotwiczenia waluty (np. strategia celu inflacyjnego). Pojawia się w niej pojęcie „pieniądza z helikoptera” co bardziej rzeczowo określa pojęcie rozproszenia emisji przyrostowej „za darmo” na: inwestycje produkcyjne, inwestycje infrastrukturalne oraz konsumpcję w zależności od kształtowania się wybranych parametrów gospodarczych (np., stopy inflacji i wzrostu PKB). Duchem tej koncepcji jest ograniczenie, a nawet całkowite wyeliminowanie tzw. „głodu monetarnego”. Nad koncepcjami tymi pracują między innymi: Bank Szwecji (projekt e-korony), Bank Anglii (projekt elektronicznego pieniądza banku centralnego). Spektakularnym sukcesem tej koncepcji są Chiny, które wybrały genialnie prostą realizacji tej koncepcji: corocznie zwiększają ilość pieniądza w obiegu (agregat monetarny M3) o 3%. W zależności od tego o jaką stawkę zagralibyśmy z banksterami potrzeby emisyjne wyniosłyby od 40 do 80 mld zł rocznie. Pieniądze te mogłyby zasilić polską gospodarkę.

Polska doktryna gospodarcza

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dzisiaj odbył się sejmik w Niemcach k/Lublina, który transmitowany był na żywo. Polecam obejrzenie. Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować panom: Kazimierzowi Rębie - właścicielowi Europejskiego Ośrodka Integracyjnego w Niemcach za świetne przygotowania miejsca spotkania jak i Andrzejowi Filipowiczowi - właścicielowi telewizji internetowej za przekazywanie obrazu w świetnej jakości na żywo do internetu.

Do czasu przygotowania materiału w bardziej selektywny tematycznie sposób, przedstawiamy materiał całościowy. Mimo że jest długi, gorąco zapraszamy na bardzo mocne merytorycznie i konstruktywne wypowiedzi ekspertów: Józefa Kamyckiego, Krzysztofa Lewandowskiego i Pawła Górnika. Zaprezentowali trzy zupełnie różne segmenty polityki monetarno finansowej, które zazębiają się i wzajemnie uzupełniają.

Zamiast licencjonowanych narodowych świątków

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Bo naród bez własnej doktryny gospodarczej nie ma prawa do suwerennego bytu.

     Jeśli nie zdarzą się jakieś nieprzewidziane okoliczności to na naszym sejmiku w Lublinie 17 listopada (więcej jest tutaj) : //www.koreus.pl/blog/kategoria/103-polska-doktryna-gospodarcza-ukorzenianieujrzy światło dzienne nowe wydanie mojej broszurki "Filary państwowości naszej - realny plan podniesienia kapitału strukturalnego i finansowego gospodarki polskiej" wydane nakładem wydawnictwa Polityka Polska.

Oto któtki fragment ze wstępu. Ktoś musi strącać z piedestałów naszych licencjonowanych narodowych świadków aby zrobić miejsce Polakom.

„Dobrymi duchami” projektu są:

Jerzy Zdziechowski minister skarbu w latach 1925-1926. Prekursor koncepcji „monetaryzacji parytetu gospodarczego”. Autor książki „Mit złotej waluty”. Zachował dla potomności tę prawdę, że Marszałek Piłsudski rozporządzeniem z 26 października 1926 roku pozbawił Polskę suwerenności monetarnej1. Według oceny współczesnych ekonomistów oraz porównując rozwój gospodarczy państw o podobnym potencjale gospodarczym, kurczowe trzymanie się standardu złota (Gold Standard) kosztowało Polskę około 1/3 przedwojennego PKB. Dla nas żyjących w dobie pieniądza statutowego Zdziechowski ma następujące przesłanie: kto nie rozumie mechanizmu powstawania tzw. „głodu monetarnego” ten ze współczesnych problemów gospodarczych nie jest w stanie zrozumieć niczego.

MarianWieleżyński założyciel modelowej spółki właścicielsko-pracowniczej Gazolina S.A. (Lwów –1912 rok). Inspirator prezydentaIgnacego Mościckiego do projektu Polski jako koalicji kapitału i pracy (Przedsiębiorstwo Państwowe „Wspólnota Interesów”).Wieleżyński był szczególnie nie lubiany przez tych, którzy swoich sąsiadów nie traktowali jako członków tej samej społeczności, ale jak potencjalne pożywienie. Jego przepełnione humanitarnym duchem twierdzenie, że „interes jest wtedy dobry, gdy jest dobry dla mnie, dla ciebie i dla was” - budzi zażarty, doktrynalny atak środowisk wolnorynkowych. Próżno w Polsce szukać jego pomników i ulic, a na takie z pewnością zasługuje.

Czy możemy świętować niepodległość ?

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podaganki na piewrwyszm spotkaniu w Lublinie Terenowej Grupy Dyskucyjnej, na którym dyskutowano poruszono problemy:

1. Pieniądz, narzędziem do odbierania naszej wolności - Paweł Górnik

2. Pięć filarów zdrowia - życie bez chorób - D. Żochowski

Czas na polską doktrynę gospodarczą

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czas aby wyłączyć emocje i intuicję a włączyć argumenty.

Józef Kamycki
 
      Proszę tego nie traktować tak, że jesteśmy jakąś opozycją dodoktryny gospodarczej suwerennej Polskinad którą pracuje WPS. Możemy się tylko cieszyć z tego, że wyrasta nam konkurencja a ta zwykle zmusza do większego wysiłku. Każdą taką następną inicjatywę powitamy z aplauzem. Może wreszcie Polacy przestaną grzebać w historycznych i ekskrementach a zajmą się sprawami istotnymi dla ich doczesnego bytu.

     Na nasz sejmik w lublinie 17 listopada wybraliśmy chyba najtrudniejszą z możliwych form debaty. Prezentujemy bowiem pewną zamkniętą, holistyczną koncepcję gospodarczą obejmującą architekturę monetarną, prawo gospodarcze i system podatkowy i chcemy tę całość poddać gruntowymi osądowi.

      Zatem nie spodziewajcie się, że będzie tam wygłoszonych kilka kazań, przy których będzie się można zdrzemnąć, odmówimy paciorek, odśpiewamy rotę i rozjedziemy się w poczuciu dobrze spełnionego ojczyźnianego obowiązku. Jeśli w toku dyskusji zarysuje się inna koncepcja to z dużym prawdopodobieństwem będzie ona bardziej dojrzała.

I’m doing God’s work

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Jakimże trzeba był łajdakiem aby w największej grabieży świata brać Boga na wspólnika.

Józef Kamycki      

Chcemy, aby nasz sejmik konfederacji (zapowiadany na 17 listopada w Lublinie) miał formułę otwartą. Nie chcemy przed nikim drzwi zamykać, jednak przed wizytą neomonetarystów musimy się jakoś zabezpieczyć. Na naszych wyższych ekonomicznych ogłupialniach skutecznie się obrabia mózgi tych, którzy chcą się dorobić pierwszego miliona przed trzydziestką i z tych to powodów obierają ten „zawód bez skrupułów”. Do nich nie docierają żadne argumenty poza tymi, które wyartykułował generalny dyrektor banku inwestycyjnego Golden Sachs – Lloyd Blankfein 8 listopada 2009 roku dziennikarzowi Sunday Timesa.

Nasze fora

Forum organizacyjne KOREUS
www.forum.koreus.pl
Forum związane z propagowaniem  ideii demokracji bezpośredniej
www.dblublin.fora.pl
Forum inicjujące idee współpracy sieciowej, platformy komunikacji poziomej między różnymi organizacjami
www.forum.zmieniaj.pl

 

Q

Prosimy o wsparcie finansowe na nasze działania.

Opracowujemy wiele różnych aspektów reform ustrojowych, działamy szeroko i w różnych sektorach państwowości.Potrzebni nam eksperci, staramy się organizować lokalne, regionalne imprezy edukacyjno, konsultacyjne, staramy się krzewić świadomość i potrzebę zmian. Organizujemy się w strukturach płaskich, bez liderów, "wiedzących lepiej", potencjalnych przewodników stada w wilczej skórze. Działamy w koncepcji działań współpracy i kooperacji, opierając nasze opracowania na współnym opracowywaniu wynikowych ustaleń przez powszechne uzgodnienia. Walczymy o lepszą Polskę, lepszy Świat. Nie wszytsko da się zrobić działaniami społecznymi i wolontariatem. Jakość kosztuje, a na byle jakość nie możemy sobie pozwolić. Dlatego jeśli i Ty chciałbyś dołożyć małą cegiełkę do lepszego jutra, wesprzyj nas swoimi działaniami lub jakąkolwiek darowizną. Zapewniamy, że nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto. Każda złotówka przeznaczona będzie na cele aktywnych działań w kierunku przygotowania i wdrożenia opracowywanych przez nasze zespoły Reform Ustrojowych

  Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin

Nest Bank S.A. ul. Wołoska 24 02-675 Warszawa NRB
(IBAN)                           PL 92 1870 1045 2083 1072 1245 0001
Dla wpłat krajowych nr:      92 1870 1045 2083 1072 1245 0001
BIC/SWIFT: NESBPLPW

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Newsletter

Dołącz do naszego biuletynu i otrzymaj bieżące informacje o naszych działaniach

Wyślij

Kontakt

email : biuro[at]koreus.pl
Przedstawiciel : Andrzej Jędrzejewski - tel. 513 989 601
siedziba: 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23